dr hab. Michał Skibniewski

 • Radość Przychodnia Weterynaryjna
  ul. Skalnicowa 98, Warszawa – Radość (Wawer)


  Pracujemy 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w systemie zmianowym.

 • dr hab. Michał Skibniewski

  Absolwent dwóch wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W roku 1997 ukończył Wydział Zootechniczny (obecny Wydział Nauk o Zwierzętach) uzyskując dyplom mgr inż., a w roku 2000 Wydział Medycyny Weterynaryjnej uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Już w trakcie studiów związał się z macierzystą uczelnią podejmując pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt (obecnie Katedra Nauk Morfologicznych) na stanowisku asystenta.

  W 2005 roku obronił pracę doktorską i od stycznia 2006 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Klinicznej Katedry Nauk Morfologicznych prowadząc wykłady oraz ćwiczenia z zakresu anatomii zwierząt, anatomii porównawczej i anatomii topograficznej dla polskich i anglojęzycznych studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej a także studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach, Wydziału Rolnictwa i Biologii (kierunek Biologia) i uczestników podyplomowych studiów specjalizacyjnych.

  Od początku swojej drogi zawodowej dr Skibniewski łączy pracę naukowo-dydaktyczną z zamiłowaniem do praktyki klinicznej. W roku 2007 odbył staż kliniczny w Zakładzie Chirurgii Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Mariaż obu obszarów działalności zaowocował uzyskaniem w 2008 roku tytułu specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. W roku akademickim 2008/2009 w ramach grantu LLP-Erasmus odbył staż na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Freie Universität Berlin.

  Doktor Skibniewski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w międzynarodowych i krajowych periodykach naukowych, wśród których znajdują się oryginalne prace naukowe indeksowane w Journal Citation Report, prace przeglądowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły popularyzujące wiedzę. Wymienione wyżej pozycje obejmują także artykuły opublikowane w czasopismach przeznaczonych dla praktykujących lekarzy weterynarii. Omówiono w nich istotne klinicznie uwarunkowania anatomiczne związane z czynnością narządu przedsionkowo-ślimakowego, zatok przynosowych, krtani oraz gruczołów ślinowych zwierząt towarzyszących. W dorobku dra Skibniewskiego znajduje się także 36 doniesień konferencyjnych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od wielu lat działa na rzecz popularyzacji nauki prowadząc zajęcia w czasie organizowanego cyklicznie Festiwalu Nauki.

  Od roku 2007 współpracuje z fundacją Panda wspierającą rozwój Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego publikując w kwartalniku Panda artykuły dotyczące biologii i morfologii różnych gatunków zwierząt oraz uczestnicząc w niezwykle inspirujących, cyklicznych spotkaniach organizowanych na terenie Zoo w Warszawie. Współpracuje z Polskim Związkiem Zoofizjoterapeutów, będącym organizacją zrzeszającą specjalistów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej zwierząt. Wśród zainteresowań pozazawodowych istotne miejsce zajmują historia medycyny i weterynarii oraz archeozoologia.